Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017

Ngày: 19-08-2017 | Lượt xem: 299

  AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2017 ( Ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo Tài chính Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

AMECC - Báo cáo Tài chính Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 233

  AMECC - Báo cáo Tài chính Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

AMECC - Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Ngày: 15-08-2017 | Lượt xem: 291

  AMECC - Báo cáo Tài chính Hợp nhất Quý II 2017 - Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty CP CKXD AMECC

AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 28-04-2017 | Lượt xem: 447

Báo cáo tài chính Quý I.2017 hợp nhất của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty CP CKXD AMECC

AMECC - Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 28-04-2017 | Lượt xem: 488

Báo cáo tài chính Quý I.2017 của Công ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng AMECC

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 450

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 - đã được kiểm toán

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 974

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý 4 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý 4 - 2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 293

AMECC Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2016 (Từ ngày 30/09/2016 đến 31/12/2016)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý 4 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 285

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất - cho kỳ kế toán từ Ngày 01/10/2016 đến 30/12/2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 257

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý 3 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý 3 - 2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 225

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 3 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2016

AMECC - Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2016

Ngày: 29-07-2016 | Lượt xem: 226

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 đã được soát xét.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Ngày: 19-07-2016 | Lượt xem: 206

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 2 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 178

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 245

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 3/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm