Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Công ty năm 2016

Ngày: 04-03-2017 | Lượt xem: 1160

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý 4 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính kỳ báo cáo Quý 4 - 2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 346

AMECC Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2016 (Từ ngày 30/09/2016 đến 31/12/2016)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất  Quý 4 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2016

Ngày: 26-01-2017 | Lượt xem: 337

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất - cho kỳ kế toán từ Ngày 01/10/2016 đến 30/12/2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 310

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý 3 - 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý 3 - 2016

Ngày: 19-10-2016 | Lượt xem: 280

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 3 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2016

AMECC - Báo cáo tài chính từ ngày 1/1/2016 đến 30/6/2016

Ngày: 29-07-2016 | Lượt xem: 279

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016 đã được soát xét.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Ngày: 19-07-2016 | Lượt xem: 247

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 2 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 227

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 337

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 3/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày: 10-03-2014 | Lượt xem: 310

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 9 ngày 06/6/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày: 20-03-2013 | Lượt xem: 224

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán

Xem thêm