Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính Quý II năm 2016

Ngày: 19-07-2016 | Lượt xem: 219

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC - Báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo Quý 2 Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 194

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 272

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 11 ngày 3/11/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2014

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2014

Ngày: 24-03-2015 | Lượt xem: 200

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được kiểm toán.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày: 10-03-2014 | Lượt xem: 279

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 9 ngày 06/6/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2012

Ngày: 20-03-2013 | Lượt xem: 192

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán

Xem thêm