Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 280

Thông báo vv ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiên cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
 NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 16-08-2018 | Lượt xem: 390

 NQ HĐQT Công ty vv thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 08-08-2018 | Lượt xem: 196

Thông báo vv chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 243

Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Xem thêm
Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 192

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Xem thêm
 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 174

 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 204

Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Xem thêm
Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 03-08-2018 | Lượt xem: 196

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 225

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 195

Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 234

Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 238

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 21-07-2018 | Lượt xem: 206

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  của Công ty

Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Ngày: 19-07-2018 | Lượt xem: 108

Thông áo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018  của Công ty

Xem thêm
Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Ngày: 09-07-2018 | Lượt xem: 224

Biên bản, Nghị quyết HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Xem thêm