Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 23-05-2018 | Lượt xem: 449

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 221

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch - AMS

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 352

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP CKXD AMECC​

Xem thêm
Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 154

Biên bản họp Ban kiểm soát vv phân giao nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát Công ty

Xem thêm
Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 137

Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Xem thêm
Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 14-05-2018 | Lượt xem: 110

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 11-05-2018 | Lượt xem: 229

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 07-05-2018 | Lượt xem: 195

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2018 Công ty CP CKXD AMECC

Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2018 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 06-05-2018 | Lượt xem: 217

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 02-05-2018 | Lượt xem: 222

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng CP phát hành tăng vốn điều lệ và đăng ký giao bổ sung cổ phiếu

Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng CP phát hành tăng vốn điều lệ và đăng ký giao bổ sung cổ phiếu

Ngày: 26-04-2018 | Lượt xem: 211

Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 182

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Xem thêm
Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 179

Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 149

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 319

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Xem thêm