Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Ngày: 21-05-2018 | Lượt xem: 188

Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị vv phân giao nhiệm vụ của TV.HĐQT Công ty

Xem thêm
Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 14-05-2018 | Lượt xem: 151

Đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ - Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 11-05-2018 | Lượt xem: 280

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 07-05-2018 | Lượt xem: 244

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2018 Công ty CP CKXD AMECC

Thông báo mời họp ĐHĐCĐTN 2018 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 06-05-2018 | Lượt xem: 264

Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Xem thêm
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 02-05-2018 | Lượt xem: 262

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng CP phát hành tăng vốn điều lệ và đăng ký giao bổ sung cổ phiếu

Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng CP phát hành tăng vốn điều lệ và đăng ký giao bổ sung cổ phiếu

Ngày: 26-04-2018 | Lượt xem: 259

Nghị quyết HĐQT vv thông qua thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm
Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 222

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty

Xem thêm
Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 17-04-2018 | Lượt xem: 219

Công văn xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 188

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 381

Quyết định của HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv đầu tư ra nước ngoài (thay thế QĐ số 02/2018/QĐ-HĐQT-AMECC)

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 16-04-2018 | Lượt xem: 246

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Ngày: 06-04-2018 | Lượt xem: 253

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng  chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ

Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ

Ngày: 05-04-2018 | Lượt xem: 275

" Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư mua cổ phiểu phát hành riêng lẻ tăng VĐL Công ty từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng"

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 03-04-2018 | Lượt xem: 278

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm