Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Ngày: 21-11-2016 | Lượt xem: 276

Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh

Xem thêm
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 186

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống UPCOM

Xem thêm
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Ngày: 16-11-2016 | Lượt xem: 223

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN TẠI VSD VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TRÊN HỆ THÔNG UPCOM

Xem thêm
CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

CÔNG VĂN CHẤP NHUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ngày: 02-11-2016 | Lượt xem: 204

CÔNG VĂN CHẤP THUẬN CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Tải xuống file PDF tại đây Cập nhật nội dung tại đây...

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Ngày: 12-10-2016 | Lượt xem: 435

NGHỊ QUYẾT- CHI TIẾT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 04-10-2016 | Lượt xem: 305

NGHỊ QUYẾT- THÔNG QUA VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Ngày: 03-10-2016 | Lượt xem: 405

NGHỊ QUYẾT- PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2016

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY 2016

Ngày: 14-06-2016 | Lượt xem: 313

BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 21-05-2016 | Lượt xem: 203

BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

Ngày: 13-05-2016 | Lượt xem: 323

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 13-05-2016 | Lượt xem: 375

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

Ngày: 02-05-2016 | Lượt xem: 305

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 28-01-2016 | Lượt xem: 401

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN ĐỨC ĐỘ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm
CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

Ngày: 17-12-2015 | Lượt xem: 165

CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI QUẢNG NINH

Xem thêm