ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Ngày: 08-06-2015 | Lượt xem: 534

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Xem thêm
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

Ngày: 01-06-2015 | Lượt xem: 625

...

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 650

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 476

Tải biên bản tại đây : click...

Xem thêm
Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông 2015

Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông 2015

Ngày: 10-05-2015 | Lượt xem: 475

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày: 21-04-2014 | Lượt xem: 560

Tải các mẫu đơn ứng cử tại đây : maudonxinungcu_hdqt.pdf , Tải quy chế, báo cáo năm 2014: quyche_baocao_2014.pdf...

Xem thêm