Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Amecc tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 20/05/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thường niên 2018 đã diễn ra nhằm kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017, bàn phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 (đã được kiểm toán), phương án phân phối lợi nhuận, phương án thanh toán cổ tức năm 2017. Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới (2018-2022). Kế hoạch tăng vốn điều lệ, kế hoạch sửa đổi Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác.

Tổng thể có 10 vấn đề lớn được Đại hội đưa ra xin ý kiến của các quý vị cổ đông và thu được tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua rất cao.

Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Cổ đông đăng ký trước giờ làm việc

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Toàn cảnh đại hội

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ông Nguyễn Văn Thọ - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ông Ngô Quốc Thịnh - TGĐ công ty phát biểu tại đại hội

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu

Amecc tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty ra mắt Đại hội

Sau gần 04 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, với không khí phấn khởi và tin tưởng của những ngày tháng 5 lịch sử. Đại hội đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình đã định. Đại hội vui mừng được đón tiếp các Quý vị cổ đông của Công ty về dự đông đủ. Các cổ đông đã tích cực đóng góp với Công ty nhiều kế sách trong sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, công ty AMECC xin tiếp thu và cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến và luôn quan tâm tới sự ổn định, phát triển đi lên của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Lê Đình Tư

21/05/2018

Chia sẻ