Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Amecc tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 11/03/2019 Công ty CP Cơ khí Xây dựng AMECC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Địa điểm tổ chức: Km 35, Quốc lộ 10, Xã Quốc Tuấn, Huyện An Lão, TP. Hải Phòng, Việt Nam.

Đại hội có sự tham dự của 339 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 26.261.057 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2018; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát và Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014.

Tại đại hội, Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HĐQT (theo ủy quyền của Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐQT) báo cáo với cổ đông về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, đạt kết quả kinh doanh vượt trội so với cùng kỳ năm 2017.

Tại đại hội Ông Nguyễn Văn Thọ - TGĐ Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018: Doanh thu năm 2018 đạt 1.215 tỷ đồng, lợi nhuận 25,6 tỷ đồng, chia cổ tức 5%. Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với Doanh thu dự kiến: 1400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 57 tỷ đồng…

Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018-2022 của Công ty.

 

Đại hội thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung được đưa ra tại Đại hội:

Sau hơn 04 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, với không khí phấn khởi. Đại hội đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình đã định. Đại hội vui mừng được đón tiếp các Quý vị cổ đông của Công ty về dự. Các cổ đông đã tích cực đóng góp với Công ty nhiều kế sách trong sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, công ty AMECC xin tiếp thu và cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến và luôn quan tâm tới sự ổn định, phát triển đi lên của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Hải Phòng, 18/03/2019

T.V.Mạnh

Chia sẻ