ẢNh đại diện

Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐ lớn, nội bộ

Báo cáo giao dịch cổ phiếu CĐ lớn, nội bộ

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của AMECC 2016

Báo cáo về trở thành/ không còn là cổ đông lớn, nhà thầu đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quý đóng

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Ông Ngô Quang Anh

Tải file tại đây

Báo cáo sở hữu cổ đông lớn của Ông Nguyễn Văn Sáu

Tải file tại đây

Chia sẻ