ẢNh đại diện

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Giải trình liên quan đến BCTC năm 2022

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được giải trình biến động >10% lợi nhuận sau thuế năm 2022 so với 2021 và chênh lệch >5% lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán.

Chia sẻ