ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Ngày: 13-03-2019 | Lượt xem: 910

Danh sách người nội bộ, người có liên quan Công ty

Xem thêm
11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự

Ngày: 12-03-2019 | Lượt xem: 943

11.03.2019 Thông báo thay đổi nhân sự 

Xem thêm
Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Ngày: 21-02-2019 | Lượt xem: 790

Thông báo về việc Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2019

Xem thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Ngày: 08-02-2019 | Lượt xem: 731

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Ngày: 01-02-2019 | Lượt xem: 793

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv điều chỉnh tỷ lệ sở hữu NĐT nước ngoài AMS

Xem thêm
Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Ngày: 25-01-2019 | Lượt xem: 866

Thông báo vv Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký DN lần thứ 17

Xem thêm
Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 18-01-2019 | Lượt xem: 780

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 06 tháng cuối năm 2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 702

Thông báo về việc Sở giao dịch chứng khoán HN chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 07-01-2019 | Lượt xem: 1159

Công văn về việc đăng ký ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Ngày: 05-01-2019 | Lượt xem: 845

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh

Xem thêm
Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Ngày: 31-12-2018 | Lượt xem: 746

Thông báo vv Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán

Xem thêm
26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 26-12-2018 | Lượt xem: 766

26.12.2018 QĐ HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 920

Báo cáo phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 14/12/2018 đến 17/12/2018

Xem thêm