ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Ngày: 24-12-2018 | Lượt xem: 736

Thông báo vv thay đổi tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Ngày: 19-12-2018 | Lượt xem: 725

Công văn chấp thuận của UBCK NN vv Báo cáo KQ PH cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2018 AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 700

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 776

NQ HĐQT vv thông qua KQ chào bán CP riêng lẻ, hạn chế chuyển nhượng và DK giao dịch bổ sung CP của AMECC

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Ngày: 17-12-2018 | Lượt xem: 725

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn ĐL năm 2018

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Ngày: 14-12-2018 | Lượt xem: 650

Công văn chấp thuận của UBCKNN về hồ sơ phát hành cổ phiểu riêng lẻ năm 2018

Xem thêm
Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Ngày: 28-11-2018 | Lượt xem: 864

Thông báo vv thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Myanmar)

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 24-11-2018 | Lượt xem: 857

Bản cung cấp thông tin TV.HĐQT, BKS Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018

Ngày: 23-11-2018 | Lượt xem: 1486

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC 23.11.2018 

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Ngày: 22-11-2018 | Lượt xem: 1083

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC vv thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2018

Xem thêm
 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Ngày: 17-11-2018 | Lượt xem: 774

 NQ HĐQT vv điều chỉnh Giấy CNĐKĐT ra nước ngoài _AMS 16.11.2018

Xem thêm
Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Ngày: 02-11-2018 | Lượt xem: 826

Quyết định HĐQT Công ty vv Điều chỉnh tiến độ góp vốn dự án Công ty TNHH AMECC MYANMAR

Xem thêm
T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Ngày: 26-10-2018 | Lượt xem: 927

T/B về ngày ĐK cuối cùng chốt DS người sở hữu CK tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty CP CK XD AMECC

Xem thêm