ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 833

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Xem thêm
Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 933

Công văn Cập nhật nội dung tại đây ...

Xem thêm
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

Ngày: 15-05-2014 | Lượt xem: 823

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011...

Xem thêm
Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Ngày: 10-06-2013 | Lượt xem: 937

2013-06-10 Công ty Cổ Phần Lisemco 2 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 

Xem thêm
Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 895

03.05.2015 Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố như sau: Hội đông quản trị - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch - Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên - Ông Đào Văn Hạp, Thành viên Ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban - Ông Hoàng Trung Hướng, Thành viên - Ông Vũ Tuấn Dũng.

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Công bố thông tin thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 817

2013-05-03 Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố: Bà Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay ông Nguyễn Đức Thành 

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 940

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Xem thêm
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

Ngày: 02-11-2012 | Lượt xem: 891

2012-11-02 Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố bổ nhiệm ông Vũ Thành Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 1/11/2012 

Xem thêm
Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Ngày: 02-11-2012 | Lượt xem: 805

Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố thời hạn 5 năm, kể từ ngày 11/3/2013. 

Xem thêm
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Ngày: 17-09-2012 | Lượt xem: 927

Công ty Cổ phần Lisemco 2 với nội dung sau: - Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 1.000.000 cổ phiếu, chiếm 50% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán. - Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu - Ngày kết thúc đợt chào bán: 17/9/2012.

Xem thêm