ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 0

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Thông báo bổ nhiệm Kế toán trưởng, thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

Ngày: 07-11-2022 | Lượt xem: 241

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm nhân sự như sau:

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 31-10-2022 | Lượt xem: 0

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Ngày: 30-10-2022 | Lượt xem: 205

CV Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế - Quý 3 năm 2022

Xem thêm
CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Ngày: 25-10-2022 | Lượt xem: 248

CBTT_Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 354

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng

Xem thêm
CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Ngày: 27-09-2022 | Lượt xem: 247

CBTT Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Xem thêm
CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Ngày: 29-08-2022 | Lượt xem: 255

CBTT Giải trình về việc biến động >10% lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 và chênh lệch lợi nhuận trên BCTC trước và sau kiểm toán

Xem thêm
AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

AMECC - CBTT THAY ĐỔI NGƯỜI CBTT THEO GIẤY ỦY QUYỀN

Ngày: 16-08-2022 | Lượt xem: 330

AMECC - CBTT Thay Đổi Người CBTT Theo Giấy Ủy Quyền (Ms Thảo)

Xem thêm
AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày: 30-07-2022 | Lượt xem: 426

AMECC - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 2 NĂM 2022

Xem thêm
AMECC - CÔNG VĂN AMECC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

AMECC - CÔNG VĂN AMECC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Ngày: 29-07-2022 | Lượt xem: 439

AMECC - CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG

Xem thêm