ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC.

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC.

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 503

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC. 

Xem thêm
 DỰ THẢO - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

DỰ THẢO - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 550

 DỰ THẢO - QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC 

Xem thêm
 DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 486

 DỰ THẢO - NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  

Xem thêm
Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Ngày: 07-06-2021 | Lượt xem: 505

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ TN 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 436

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 1 - 2021

Ngày: 10-05-2021 | Lượt xem: 423

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 - 2021

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Ngày: 27-04-2021 | Lượt xem: 592

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày: 26-04-2021 | Lượt xem: 631

NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Xem thêm
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Ngày: 22-04-2021 | Lượt xem: 646

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Ngày: 16-04-2021 | Lượt xem: 597

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Ngày: 09-04-2021 | Lượt xem: 572

BÁO CÁO VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2020

Xem thêm
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày: 06-04-2021 | Lượt xem: 537

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xem thêm
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Ngày: 30-03-2021 | Lượt xem: 540

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 2020

Xem thêm