ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

2018-08-08 Thông báo vv chốt DS người SHCK để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

2018-08-08 Thông báo vv chốt DS người SHCK để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ngày: 08-08-2018 | Lượt xem: 730

2018-08-08 Thông báo vv chốt DS người SHCK để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 1301

2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP TM AMECC WEI SHENG

Xem thêm
2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 766

2018-08-05 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Nguyễn Sinh Hải

Xem thêm
 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 606

 Quyết định HĐQT vv Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đổi với Ông Lê Đình Tư

Xem thêm
2018-08-05 Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

2018-08-05 Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ngày: 05-08-2018 | Lượt xem: 736

2018-08-05 Nghị quyết HĐQT Công ty vv Phân công lại nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2022

Xem thêm
2018-08-03 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

2018-08-03 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 03-08-2018 | Lượt xem: 740

2018-08-03 Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 16 Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 666

Quyết định của HĐQT Công ty vv Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Xem thêm
2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 790

2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Bổ nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Ngày: 01-08-2018 | Lượt xem: 777

2018-08-01 Quyết định của HĐQT Công ty vv Miễn nhiệm chức danh TGĐ Công ty

Xem thêm
2018-07-27 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

2018-07-27 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Ngày: 27-07-2018 | Lượt xem: 1616

2018-07-27 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật AMECC Miền Nam

Xem thêm
2018-07-21 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 06T/2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

2018-07-21 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước 06T/2018 Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 21-07-2018 | Lượt xem: 766

2018-07-21 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
2018-07-19 Thông báo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

2018-07-19 Thông báo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Ngày: 19-07-2018 | Lượt xem: 643

2018-07-19 Thông báo V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

Xem thêm
Biên bản, Quyết định HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Biên bản, Quyết định HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Ngày: 09-07-2018 | Lượt xem: 731

Biên bản, Quyết định HĐQT Công ty vv góp vốn thành lập Công ty AMECC Miền Nam

Xem thêm