ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT)

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ của ÔNG NGUYỄN VĂN NGHĨA (CHỦ TICH HĐQT) VÀ ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ (TỔNG GIÁM ĐỐC - TV HĐQT) đã hoàn tất vào ngày 20/03/2023

Chia sẻ