ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CỦA SANKYU INC.

Công ty CP Cơ khí xây dựng AMECC báo cáo tình hình mua cổ phiếu theo chương trình  phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cổ đông SANKYU INC đã hoàn tất vào ngày 17/03/2023.

Chia sẻ