ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt tăng Vốn điều lệ theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP)

BC TĐSD Vốn thu được từ đợt tăng VĐL theo Chương trình lựa chọn cho người LĐ (ESOP) cho giai đoạn từ 01/02/2023 đến 31/08/2023 đã được kiểm toán

</

Chia sẻ