ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, dự án Thành lập Trung tâm Module toàn cầu

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC xin được thông báo về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp với nội dung thực hiện dự án đầu tư: Trung tâm Module toàn cầu tại Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Khu 1), thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Các nhà đầu tư chính:

1. Samsung Engineering Co., Ltd;

2. Công ty Cổ phần dịch vụ Cảng Hải Phòng;

3. Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC.

 
Chia sẻ