ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

CBTT Thông báo điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần

Ngày 28/12/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC gửi thông báo về việc cần điều chỉnh thông tin và gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Công ty sẽ tiếp tục thông báo trong thời gian sớm nhất, sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Chia sẻ