ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về Đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của ông INOUE YUJI.
Ông INOUE YUJI xin được từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kể từ ngày 30/05/2024.

Chia sẻ