ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 (BỔ SUNG)

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC bổ sung tài liệu phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của, cụ thể như sau:

-    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. MATSUO KIMIYASU 

-    Bản Sơ yếu lý lịch của Mr. NGUYỄN SƠN

Hai ứng viên trên đây ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027

Chia sẻ