ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, sẽ diễn ra vào ngày 30/05/2024.

 

 

 

 

Chia sẻ