ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo cập nhật về phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Thông báo này thay thế Thông báo phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 230/2022/AMECC-TB ngày 19/12/2022..

Chia sẻ