ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

1. Ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng Giám đốc;

2. Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng GĐ;

3. Ông Nguyễn Hữu Phong - Kế toán trưởng;

4. Bà Đinh Phương Thảo - Người CBTT.

Lí do: Mua cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC

Chia sẻ