ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): 24/04/2023

2. Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày: 25/05/2023

Chia sẻ