ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC

Mã chứng khoán : AMS

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2024

Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Thời gian thực hiện dự kiến: 30/05/2024 Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, Km35, Quốc lộ số 10, Phường Quốc Tuấn, Quận An Lão, TP, Hải Phòng.

Nội dung họp dự kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

</

Chia sẻ