ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được kính gửi Quý Cổ đông thông báo về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Ngày đăng ký cuối cùng theo Thông báo cũ: 29/04/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: 02/05/2024

Chia sẻ