ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo Thay đổi Nhân sự

- Miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọ

- Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Thông

- Vị trí: Thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ: Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-AMECC ngày 25/05/2023

Chia sẻ