ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Ngày: 14-06-2016 | Lượt xem: 1117

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 18-05-2016 | Lượt xem: 1214

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 28-03-2016 | Lượt xem: 1391

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Xem thêm
 Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Ngày: 27-03-2016 | Lượt xem: 1297

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemco2

Xem thêm
Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày: 03-03-2016 | Lượt xem: 1163

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng năm 2016

Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Ngày: 08-06-2015 | Lượt xem: 994

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Xem thêm
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

Ngày: 01-06-2015 | Lượt xem: 1110

...

Xem thêm
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015

Ngày: 30-05-2015 | Lượt xem: 1049

...

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 1207

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm