ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày: 08-04-2013 | Lượt xem: 874

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Xem thêm
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 05-04-2013 | Lượt xem: 973

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày: 03-04-2013 | Lượt xem: 1007

TẢI TẠI ĐÂY...

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1092

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết...

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1261

Căn cứ theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo. Căn cứ theo nhu cầu thị trường về lĩnh vực thép mạ kẽm. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, giới thiệu Công ty SSG (Thái Lan) về việc liên doanh góp vốn dự án...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1070

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 9-4-2012 (Thứ hai)...

Xem thêm
Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 1004

...

Xem thêm
Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 1102

...

Xem thêm
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 950

...

Xem thêm