ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

AMECC - Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017

Hội đồng Quản trị Công ty CP cơ khí xây dựng Amecc trân trọng kính mời các Quý vị cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Chia sẻ