ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

CBTT Nghị quyết HĐQT số 12/2022/NQ-HĐQT-AMECC ký ngày 17/11/2022

Ngày 16/11/2022, Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC thực hiện tổ chức cuộc họp HĐQT thông qua các việc sau:

- Triển khai phương án phát hành;

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện.

Chia sẻ