ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC

Nghị quyết HĐQT Số: 01/2023/NQ-HĐQT-AMECC về việc: Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 202)

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua các nội dung chính như sau:

- Thông qua kết quả phân phối đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022) từ ngày 09/01/2023 đến ngày 18/01/2023.

- Thông qua phương án xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022 (ESOP 2022).

Chia sẻ