ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết HĐQT Số: 04/2023/NQ-HĐQT-AMECC ngày 27/03/2023

Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng AMECC xin được cập nhật về Nghị quyết của HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức trước ngày 30/06/2023.

Chia sẻ