ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 9-4-2012 (Thứ hai)...

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

          Kính gửi:     - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2

 

            Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

            1. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 9-4-2012. (Thứ hai)

            2. Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần Lisemco 2, km 35, Quốc lộ 10, xã Quốc Tuấn, huyện  An Lão, Thành phố Hải Phòng.

            3. Nội dung Đại hội:

            - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011; Phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

            - Báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận, thanh toán cổ tức năm 2011.

            - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011.

            - Báo cáo của Ban kiểm soát.

            - Các nội dung, công việc khác.

            4. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Lisemco 2 có tên trong danh sách cổ đông của Công ty sở hữu hoặc đại diện cho nhóm cổ đông có quyền biểu quyết đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23-3-2012.

            5. Đăng ký tham dự Đại hội.

            Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong số các thành viên HĐQT (theo mẫu giấy xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty đính kèm) trước 16 giờ ngày 02-4-2012 trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về địa chỉ sau: Văn phòng Công ty cổ phần Lisemco 2, km 35, Quốc lộ 10, Quốc Tuấn, An Lão, TP Hải Phòng. Điện thoại: 031. 3922786 .  Fax: 031. 3922783. Hoặc gửi theo Email: lexuanvac@gmail.com. Cổ đông có thể tham khảo và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội trên Website của công ty www.lisemco2.com.

            Cổ đông tự lo phương tiện đi lại và sinh hoạt khi tham dự đại hội.

            Các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo mời họp. CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy uỷ quyền theo mẫu (bấm vào đây) để tải mẫu đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội, và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

            Mọi chi tiết, đề nghị Quý cổ đông vui lòng liên  hệ theo địa chỉ trên.

            Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng thông báo !   

 

                                                                     T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

                                                                    (đã ký và đóng dấu)

 

                                                                    Chủ tịch HĐQT- Nguyễn Anh Tuấn

 

Chia sẻ