ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết...

 

Xin ý kiến cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012

 

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết

     
 
 
     

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết

Chia sẻ