ẢNh đại diện

Gia công chế tạo

Gia công chế tạo

CẦU NAMAN- DỰ ÁN QUỐC LỘ 6B - LÀO

Phạm vi công việc của AMECC: Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp đặt kết cấu thép của cầu Naman tại làng Sopbao. ...

 

CẦU NAMAN- DỰ ÁN QUỐC LỘ 6B - LÀO

 

 

Địa điểm: Tỉnh Houaphan - Lào

Chủ đầu tư: Bộ vận tải và công trình công cộng Lào

Phạm vi công việc của AMECC:  Gia công chế tạo, vận chuyển và lắp đặt kết cấu thép của cầu Naman tại làng Sopbao.

 

 

 

 

 

Chia sẻ