ẢNh đại diện

Mục tiêu chất lượng

Mục tiêu chất lượng

Hệ Thống Quản lý Chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng của AMECC tuân thủ theo hệ thống quốc tế ISO 9001:2015, ngoài ra chúng tôi cũng tuân thủ theo những tiêu chuẩn sản phẩm đặc thù như ASME, CWB, EN1090, AISC.

Chi tiết:

 

Chia sẻ