ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Ngày: 14-06-2016 | Lượt xem: 1103

Biên bản nghị quyết về việc xin ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Xem thêm
BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 21-05-2016 | Lượt xem: 936

2016-05-21 BÁO CÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 18-05-2016 | Lượt xem: 1200

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

Ngày: 13-05-2016 | Lượt xem: 1265

2016-05-13 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY MỞ RỘNG

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngày: 13-05-2016 | Lượt xem: 1331

2016-05-13  QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN NGỌC HÀO GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Xem thêm
QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

Ngày: 02-05-2016 | Lượt xem: 1154

2016-05-02 QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM PTGĐ ĐỖ TIẾN THÀNH

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 28-03-2016 | Lượt xem: 1374

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Xem thêm
 Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Ngày: 27-03-2016 | Lượt xem: 1278

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemco2

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

AMECC - Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Ngày: 19-03-2016 | Lượt xem: 796

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính Quý I - Năm 2016

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2015

Ngày: 15-03-2016 | Lượt xem: 2347

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Ngày: 08-03-2016 | Lượt xem: 1182

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2015

Xem thêm
Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày: 03-03-2016 | Lượt xem: 1153

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng năm 2016

Xem thêm
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Ngày: 04-02-2016 | Lượt xem: 2047

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

Xem thêm