ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 1194

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 1013

Tải biên bản tại đây : click...

Xem thêm
Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 844

Công văn giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính 2012

Xem thêm
Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Giải trình ý kiến ngoại trừ với Ủy ban chứng khoán nhà nước

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 945

Công văn Cập nhật nội dung tại đây ...

Xem thêm
Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông 2015

Giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông 2015

Ngày: 10-05-2015 | Lượt xem: 938

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2014

Ngày: 25-03-2015 | Lượt xem: 2424

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2014 (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
BCTC nam 2014

BCTC nam 2014

Ngày: 10-03-2015 | Lượt xem: 500

BCTC nam 2014

Xem thêm
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011

Ngày: 15-05-2014 | Lượt xem: 835

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2011...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày: 21-04-2014 | Lượt xem: 1141

Tải các mẫu đơn ứng cử tại đây : maudonxinungcu_hdqt.pdf , Tải quy chế, báo cáo năm 2014: quyche_baocao_2014.pdf...

Xem thêm