ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

 Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2014

Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2014

Ngày: 04-04-2014 | Lượt xem: 1033

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Xem thêm
AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

AMECC - Báo cáo tài chính năm 2013

Ngày: 10-03-2014 | Lượt xem: 1038

Công ty cổ phần Lisemco2 - Báo cáo tài chính - cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán. Công ty cổ phần Lisemco2 được thành lập và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0200786983 ngày 01/02/2008 và thay đổi lần thứ 9 ngày 06/6/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp.

Xem thêm
Báo cáo thường niên 2013

Báo cáo thường niên 2013

Ngày: 25-07-2013 | Lượt xem: 2185

Báo cáo thường niên 2013

Xem thêm
Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Công bố thông tin về thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 ngày 6/6/2013

Ngày: 10-06-2013 | Lượt xem: 974

2013-06-10 Công ty Cổ Phần Lisemco 2 thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 9 

Xem thêm
Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Danh sách nhân sự Hội đông quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 928

03.05.2015 Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố như sau: Hội đông quản trị - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch - Ông Nguyễn Văn Thọ, Thành viên - Ông Đào Văn Hạp, Thành viên Ban kiểm soát: - Ông Nguyễn Hữu Phong, Trưởng ban - Ông Hoàng Trung Hướng, Thành viên - Ông Vũ Tuấn Dũng.

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Công bố thông tin thay đổi Trưởng phòng Tài chính Kế toán

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 851

2013-05-03 Công ty Cổ phần Lisemco 2 công bố: Bà Nguyễn Thị Tân giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay ông Nguyễn Đức Thành 

Xem thêm
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Ngày: 03-05-2013 | Lượt xem: 985

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT 2013

Xem thêm
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Ngày: 20-04-2013 | Lượt xem: 941

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Xem thêm
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày: 08-04-2013 | Lượt xem: 864

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Xem thêm
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 05-04-2013 | Lượt xem: 965

Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm