ẢNh đại diện

Quan hệ Cổ đông

Quan hệ Cổ đông

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1054

Tải phiếu biểu quyết tại đây: phiếu biểu quyết...

Xem thêm
XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

XIN Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1206

Căn cứ theo định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tiếp theo. Căn cứ theo nhu cầu thị trường về lĩnh vực thép mạ kẽm. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, giới thiệu Công ty SSG (Thái Lan) về việc liên doanh góp vốn dự án...

Xem thêm
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2012

Ngày: 06-07-2012 | Lượt xem: 1033

Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần Lisemco 2. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 9-4-2012 (Thứ hai)...

Xem thêm
Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Chương trình đại hội cổ đông năm 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 961

...

Xem thêm
Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Báo cáo của hội đồng quản trị 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 1055

...

Xem thêm
Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

Ngày: 13-04-2012 | Lượt xem: 904

...

Xem thêm
AMECC - Báo cáo thường niên năm 2011

AMECC - Báo cáo thường niên năm 2011

Ngày: 27-03-2012 | Lượt xem: 2451

Công ty cổ phần LISEMCO2 - Báo cáo thường niên 2011 (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Xem thêm
Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Ngày: 01-02-2008 | Lượt xem: 2724

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2008

Xem thêm