ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 27/06/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC thường niên 2020 đã diễn ra nhằm kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, bàn phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Trong phiên họp, các cổ đông đã nghe các báo cáo, tờ trình: báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020; báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động 2020.

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao, lợi ích khác năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban quản lý, điều hành; bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Giữa bối cảnh dịch covid 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, công ty CP cơ khí xây dựng AMECC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bằng các phương tiện trực tuyến với điểm cầu công ty Sankyu tại Nhật Bản, điểm cầu Singapor, và điểm cầu Mỹ cùng với sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS, sẽ hỗ trợ phần kỹ thuật của khâu kiểm phiếu.

Sau gần 04 giờ làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, với không khí phấn khởi. Đại hội đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình đã định. Đại hội vui mừng được đón tiếp các Quý vị cổ đông của Công ty về dự đông đủ. Các cổ đông đã tích cực đóng góp với Công ty nhiều kế sách trong sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cũng như các lĩnh vực khác của doanh nghiệp, công ty AMECC xin tiếp thu và cảm ơn các Quý vị cổ đông đã đóng góp nhiều ý kiến và luôn quan tâm tới sự ổn định, phát triển đi lên của Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

Diễn biến đại hội Đồng cổ đông thường niên 2020

 

Chia sẻ