ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

AMECC - TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày 26/06/2021,Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC (mã chứng khoán: AMS - UPCOM) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phối hợp với FPTS bằng hình thức trực tuyến thông qua website https://ezgsm.fpts.com.vn . Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị.

Đây là năm thứ hai AMECC tiến hành Đại hội theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện cho cổ đông trong và ngoài nước hoàn toàn chủ động trong việc tham gia, theo dõi đại hội, gửi ý kiến và bỏ phiếu biểu quyết.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị AMECC, ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc AMECC cùng các Thành viên HĐQT đã chủ tọa và điều hành ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí 100% thông qua một số nội dung sau:

-Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021.

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

-Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập quỹ năm 2020.

- Thông qua Kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2021.

 - Thông qua Mức chi trả thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị.

 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

 -  Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.

 - Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

 -Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám.

- Thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

ng Nguyễn Văn Thọ –Tổng Giám đốc Công ty đọc báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sx kinh doanh năm 2021)

(Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng AMECC đọc tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT mới)

Trên giao diện Đại hội trực tuyến - bỏ phiếu điện tử của mỗi cổ đông, tại tab Biểu quyết – Bầu cử, quý vị thao tác bỏ phiếu điện tử cho các nội dung tại Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2021 có 4 lần biểu quyết và 1 lần bầu cử, cụ thể:

4 lần biểu quyết bao gồm:

+ Lần biểu quyết thứ nhất: xác nhận tư cách tham dự;

+ Lần biểu quyết thứ 2: thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức.

+ Lần biểu quyết thứ 3: thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội.

+ Lần biểu quyết thứ 4: thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ.

Và 1 lần bầu cử bầu 01 thành viên HĐQT Công ty.

Ngày 14/06/2021, Công ty đã ban hành Thông báo số 1406/2021/TB-HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu thay thế và bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2021-2026. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với chức danh thành viên HĐQT được căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật liên quan. Hết thời gian nhận hồ sơ, Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã nhận được các đề cử như sau:

  - Ông Lê Minh Tuấn vào chức danh – thành viên HĐQT.

(Ông Lê Minh Tuấn - Thành viên Hội Đồng Quản trị công ty CP cơ khí xây dựng AMECC)

 Công ty đã tiến hành đối chiếu và đánh giá nhân sự dự kiến bầu thay thế và bổ sung vào chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhiệm kỳ 2021 -2026, đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo thông báo từ Ban Kiểm phiếu, đã có 99,99% tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội đồng ý thông qua nội dung Biên bản và 99.90% tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC năm 2021.

(Ông Nguyễn Văn Cường - Trưởng ban Kiểm soát nội bộ - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu)

Diễn biến chi tiết tại ĐHCĐ được phát trực tiếp trên kênh Youtube của công ty

 

 

 

Chia sẻ