ẢNh đại diện

Tin tức AMECC

Tin tức AMECC

Chương Trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Vào lúc 08h30 ngày 30/05/2024, tại trụ sở công ty Amecc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được tổ chức long trọng và chu đáo. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển và định hướng tương lai của công ty. Với sự hiện diện của các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các đại diện đến từ SANKYU INC., Đại hội đã diễn ra thành công với nhiều nội dung và quyết định quan trọng.

Buổi sáng bắt đầu với việc đón tiếp và đăng ký đại biểu. Từ 08h00, các đại biểu đã bắt đầu tới trụ sở công ty, tại đây đội ngũ nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng để hướng dẫn và hỗ trợ các thủ tục đăng ký. Công tác đón tiếp diễn ra chu đáo và thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho các đại biểu ngay từ những phút đầu tiên.

Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, các đại biểu tiến hành kiểm tra tư cách và nhận tài liệu họp. Việc kiểm tra tư cách đại biểu được thực hiện một cách nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính hợp lệ và chính xác của các thành phần tham dự. Mỗi đại biểu được cấp phát đầy đủ các tài liệu cần thiết cho cuộc họp, bao gồm chương trình đại hội, các báo cáo tài chính và tờ trình quan trọng.

Sau khi kiểm tra tư cách đại biểu, Ban tổ chức đã báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể đại hội. Theo đó, các đại biểu tham dự đều đủ tư cách và điều kiện tham gia, đảm bảo tính minh bạch và hợp lệ của đại hội. Đây là bước quan trọng nhằm khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc của công ty trong việc tổ chức sự kiện này.

Lúc 09h00, đại hội chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC – đã phát biểu khai mạc và giới thiệu các đại biểu, thành phần tham dự đại hội. Danh sách các đại biểu gồm:

 1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
 2. Ông Nguyễn Văn Thọ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.
 3. Ông Kikugawa Tetsuya – Thành viên HĐQT.
 4. Ông Inoue Yuji – Thành viên HĐQT.
 5. Ông Trần Ngọc Dương – Thành viên HĐQT.
 6. Ông Đinh Ngọc Thắng – Thành viên HĐQT.
 7. Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên HĐQT.

Về phía Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC, chúng tôi trân trọng giới thiệu:

 • Bà Phạm Minh Hiếu - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC.
 • Ông Fujiwara Norimasa (tham dự online).
 • Ông Vũ Đình Thông.

Ngoài ra, chúng tôi cũng vô cùng vinh dự xin được giới thiệu các thành viên của SANKYU INC. - đại diện cổ đông lớn nhất của Công ty:

 1. Ông Yamamoto Koji: Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Kỹ thuật.
 2. Kurashige Osamu: Cố vấn Điều hành.
 3. Ông Kikugawa Tetsuya : Chuyên gia cấp cao về TCKT đến từ Văn phòng của SANKYU tại Singapore và cũng đồng thời là Thành viên HĐQT của AMECC.
 4. Ông Matsuo Kimiyasu: Giám đốc Quản lý Phòng Sản xuất - Dịch vụ Kỹ thuật Nhà máy.
 5. Bà Suzuki Yoko: Trưởng Nhóm, Nhóm Xúc tiến - Chiến lược Kinh doanh, Ban Kinh doanh Kỹ thuật.
 6. Ông Inoue Yuji: Thành viên HĐQT tại AMECC.

Đại hội tiếp tục với phần thông qua chương trình, quy chế tổ chức và biểu quyết cũng như quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT. Nội dung cụ thể bao gồm:

 1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu.
 2. Thông qua Chương trình Đại hội.
 3. Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 4. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Tiếp theo chương trình là phần trình bày các báo cáo quan trọng từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty.

 1. Ông Nguyễn Văn Nghĩa – Chủ tịch HĐQT: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Ông Nghĩa đã trình bày chi tiết về những thành tựu đã đạt được trong năm 2023, các khó khăn và thách thức, cùng những chiến lược và kế hoạch cụ thể cho năm 2024 nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của công ty.
 2. Bà Phạm Minh Hiếu – Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Bà Hiếu đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giám sát hoạt động kinh doanh và quản lý rủi ro, đồng thời đưa ra những đề xuất cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát trong năm 2024.
 3. Ông Nguyễn Văn Thọ – Tổng Giám đốc: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Ông Thọ đã cung cấp các số liệu cụ thể về hiệu quả kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận của công ty trong năm qua, đồng thời đề ra các mục tiêu và chiến lược kinh doanh cho năm tới.

Cũng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC nhất trí thông qua các nội dung sau:

 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 01/2024/BC/HĐQT/AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 02/2024/BC-BKS-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
 3. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024 số 03/2024/BC-AMECC ngày 07 tháng 05 năm 2024
 4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023 số 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
 5. Thông qua Tờ trình kế hoạch lợi nhuận và dự kiến cổ tức năm 2024 số 02/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
 6. Thông qua Tờ trình mức chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT số 03/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
 8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại nhiệm kỳ 2022 - 2027 số 05/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 05 năm 2024
 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Trần Ngọc Dương và ông Inoue Yuji.
 10. Thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 là 02 thành viên.
 11. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị.

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cũng đã công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT đã được công bố với sự nhất trí cao từ các cổ đông. Các thành viên mới được bầu vào HĐQT bao gồm:

 1. Ông Kimiyasu Matsuo: Sinh năm 1969, trình độ chuyên môn: Kỹ sư, quốc tịch: Nhật Bản. Ông Matsuo đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn SANKYU INC., chuyên về sản xuất và mua sắm.
 2. Ông Nguyễn Sơn: Sinh năm 1974, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

Cuối cùng, bà Đinh Phương Thảo đã đọc biên bản và dự thảo nghị quyết của đại hội. Các nội dung biên bản và nghị quyết được thông qua với sự đồng thuận cao từ các cổ đông. Điều này khẳng định sự thống nhất và đoàn kết trong định hướng phát triển của công ty.

Buổi đại hội kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h30 với bài phát biểu tổng kết của Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Văn Nghĩa. Ông gửi lời cảm ơn tới tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, BKS, và các đại biểu đã tham gia và đóng góp vào sự thành công của đại hội. Ông cũng bày tỏ hy vọng vào sự phát triển bền vững và thành công của công ty trong những năm tới.

Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC đã diễn ra thành công rực rỡ. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình phát triển của công ty. Với sự quyết tâm và nỗ lực của toàn thể ban lãnh đạo và nhân viên, cùng sự ủng hộ từ các cổ đông, AMECC chắc chắn sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ