Tiếng ViệtTiếng AnhMyanmar

ẢNh đại diện

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ngày: 18-05-2016 | Lượt xem: 263

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Xem thêm
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Ngày: 28-03-2016 | Lượt xem: 433

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Xem thêm
 Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Biên Bản Nghị quyết Đại hội đồng cổng đông thường niên 2016

Ngày: 27-03-2016 | Lượt xem: 366

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Lisemco2

Xem thêm
Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Thông báo mời Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2016

Ngày: 03-03-2016 | Lượt xem: 280

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lisemco 2 trân trọng kính mời các Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng năm 2016

Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Ngày: 08-06-2015 | Lượt xem: 276

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2015

Xem thêm
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2015

Ngày: 01-06-2015 | Lượt xem: 323

...

Xem thêm
Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 357

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Xem thêm
BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Ngày: 19-05-2015 | Lượt xem: 247

Tải biên bản tại đây : click...

Xem thêm