ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày: 19-09-2020 | Lượt xem: 47

Nghị quyết HĐQT vv phân công nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm
Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Ngày: 07-09-2020 | Lượt xem: 59

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động - Văn Phòng đại diện TP.HCM

Xem thêm
Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Ngày: 26-08-2020 | Lượt xem: 125

Công bố thông tin về việc thực hiện quyền của Cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Xem thêm
Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 25-08-2020 | Lượt xem: 99

24.08.2020 Nghị quyết HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 147

Danh sách người nội bộ, người có liên quan _ Ông Nguyễn Văn Nghĩa Chủ tịch HĐQT Công ty

Xem thêm
Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 147

Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty 

Xem thêm
Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Ngày: 01-08-2020 | Lượt xem: 148

Thông báo thay đổi nhân sự _ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cơ khí xây dựng AMECC

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Ngày: 29-07-2020 | Lượt xem: 130

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 06 tháng đầu năm 2020

Xem thêm
Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Ngày: 21-07-2020 | Lượt xem: 138

Công bố thông tin về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Xem thêm
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ngày: 29-06-2020 | Lượt xem: 207

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Xem thêm
Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Ngày: 19-05-2020 | Lượt xem: 290

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 19-02-2020 | Lượt xem: 316

2020-02-19 Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 500

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Xem thêm