ẢNh đại diện

Công bố thông tin

Công bố thông tin

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Ngày: 29-06-2020 | Lượt xem: 45

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Xem thêm
Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Ngày: 19-05-2020 | Lượt xem: 146

Thông báo, Nghị Quyết HĐQT vv ngày đăng ký cuổi cùng chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Xem thêm
Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Ngày: 19-02-2020 | Lượt xem: 172

2020-02-19 Công văn chấp thuận của UBCKNN vv gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 của Công ty CP CKXD AMECC

Xem thêm
Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Ngày: 21-01-2020 | Lượt xem: 347

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông nhà nước năm 2019

Xem thêm
Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu

Ngày: 02-01-2020 | Lượt xem: 324

Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu 

Xem thêm
Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Ngày: 31-12-2019 | Lượt xem: 339

Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 18

Xem thêm
27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 346

27.12.2019 Công văn đăng ký ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành riêng lẻ AMS

Xem thêm
Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Ngày: 27-12-2019 | Lượt xem: 313

Thông báo của Sở GDCKHN vv chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Ngày: 19-12-2019 | Lượt xem: 328

Quyết định của HĐQT vv đăng ký lại ĐKKD và Sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty

Xem thêm
Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Ngày: 14-12-2019 | Lượt xem: 339

Thông báo của Ủy ban chứng khoán NN vv đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu của Công ty

Xem thêm
11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 328

11.12.2019 Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Xem thêm
11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 342

11.12.2019 Báo cáo KQCBCP tang von Dieu le nam 2019

Xem thêm
11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Ngày: 11-12-2019 | Lượt xem: 337

11.12.2019 NQ HĐQT vv Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,  thời gian hạn chế chuyển nhượng và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu

Xem thêm